Παραθερισµός Τέκνων Προσωπικού σε Κατασκηνώσεις Έτους 2023

    1. Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια σχετικής δγης του ΓΕΣ, ότι για την οικονομική επιδότηση αριθμού τέκνων για παραθερισμό σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις εσωτερικού και για συμμετοχή σε κατασκηνωτικά προγράμματα του εξωτερικού (μέσω του οργανισμού CLIMS), καθορίζονται τα παρακάτω:

        α. Επιδοτούμενο Ποσό – Δικαιούχοι:

            (1) Η επιλογή των τέκνων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν μοριοδότησης και η επιδότηση θα ανέλθει εως του ποσού των 350 € ανά τέκνο.

            (2) Δικαίωμα συμμετοχής στη μοριοδότηση έχουν και τα τέκνα του εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού  που διαμένουν σε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

                (α) Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν, να έχουν γεννηθεί από 01 Ιαν 2007 μέχρι και 30 Ιουν 2017. Για τα κατασκηνωτικά προγράμματα του Οργανισμού CLIMS ισχύουν τα όρια ηλικίας που καθορίζονται για το κάθε πρόγραμμα.

                (β) Όσοι υποβάλουν αίτηση παραθερισμού να έχουν την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν για συμμετοχή και σε περίπτωση που δεν υφίσταται επιμέλεια, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Δήμο ή Αστυνομία).

                (γ) Από τις διατιθέμενες θέσεις κάθε παραθεριστικής σειράς στο εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό διατίθενται το 6,5%. Μετά την τελική έγκριση του ΓΕΣ,  θα κοινοποιηθούν οι καταστάσεις των δικαιούχων.

 

    2. Οι παρακάτω κατηγορίες τέκνων επιλέγονται  για παραθερισμό  άνευ μοριοδότησης

        α. Τέκνα στελεχών που απεβίωσαν εν υπηρεσία

        β. Τέκνα στελεχών που ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα αυτών (μονογονεϊκές οικογένειες).

 

    3. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν απευθείας στα Κεντρικά της Ε.Α.Α.Σ., (Χαριλάου Τρικούπη 18Α, Αθήνα – Εξάρχεια, Τ.Κ.: 10679 ΑΤΤΙΚΗ)  αίτηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  μέχρι τις 02 Μαϊ 2023, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ.  Την αίτηση μπορείτε να κατεβάσετε από ΕΔΩ.

 

    4. Δικαιολογητικά:

        α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου) από το οποίο αποδεικνύεται η γονική κατάσταση και τα στοιχεία των μελών οικογενείας του αιτούντα.

        β. Για όσους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, ως εξής:

            (1) Στέλεχος που Απεβίωσε εν Υπηρεσία:  Βεβαίωση της Στρατιωτικής Υπηρεσία

            (2)   Διαζευγμένοι – σε Διάσταση Γονείς:

                (α) Για τους έχοντες την επιμέλεια, το διαζευκτήριο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα φαίνεται η επιμέλεια των τέκνων.

                (β) Για τους μη έχοντες την επιμέλεια, έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιμέλεια (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

            (3) Δικαιούχος με Μέλος Οικογένειας ΑΜΕΑ:  Βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας από πρωτοβάθμια Νομαρχιακή Επιτροπή (Κ.Ε.Π.Α.) ή ΑΣΥΕ.

 

5. Συντονιστικές Οδηγίες:

        α. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση υπέρβασης του ποσού του εδαφίου 1α(1) ανωτέρω, η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται με μέριμνα των γονέων.

        β. Οποιοδήποτε αίτημα για ακύρωση μετά την έκδοση της διαταγής με τους τελικούς δικαιούχους, να υποβάλλεται απευθείας στο ΓΕΣ/Δ3/2, τηλ. 210-655-3164, e-mail: gesdendhs2@army.gr προκειμένου να καλύπτεται η κενή θέση από επιλαχόντες.

        γ. Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του παραθερισμού των τέκνων. Διαδικασία και απαραίτητα δικαιολογητικά θα γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος