Βράβευση αριστούχων μαθητών

Τελευταία ενημέρωση: 1 Μαΐου, 2024 στις 05:55 μμ

Ενημέρωση 17 Ιαν 24:

Την 15η Ιαν 2024 πιστώθηκε το χρηματικό βραβείο 320,00 € στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δήλωσαν οι αριστούχοι μαθητές της Γ’ Λυκείου, σχολικού έτους 2022-2023, τέκνα των μελών της Ε.Α.Α.Σ.

Ενημέρωση 15 Ιαν 24:

Την 27 Ιαν 2024 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μουσικής βραδιάς στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας, όπου θα γίνει κοπή της πίτας του Παραρτήματος και βράβευση (απονομή επαίνων) στους αριστούχους μαθητές. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ.

Ενημέρωση 20 Οκτ 23:

Έχουν αποσταλεί οι αιτήσεις των δικαιούχων στα κεντρικά και αναμένεται η έγκριση και διάθεση της σχετικής πίστωσης από το ΓΕΣ.
Η βράβευση των αριστούχων μαθητών θα γίνει, πιθανόν, στα τέλη Ιανουαρίου 2024.
Η κατάθεση χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων μαθητών θα γίνει μόλις χορηγηθεί η πίστωση από το ΓΕΣ.

Σε κάθε περίπτωση θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις από το Παράρτημα Λάρισας, για ενημέρωση των δικαιούχων.


1 . Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση διαταγής του ΓΕΣ,  που αφορά στη βράβευση αριστούχων μαθητών, Β΄ και Γ΄ Τάξης του Λυκείου, σχολικού έτους 2022-2023, που φοιτούν σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Σχολεία Εσωτερικού (Ελληνικής Επικράτειας) ότι,   θα πρέπει να υποβληθούν στο Παράρτημα Λάρισας της ΕΑΑΣ και μέχρι την 09 Οκτ  2023 αιτήσεις βράβευσης τέκνων των μελών μας,  και τέκνων στρατιωτικών που φονεύθηκαν ή απεβίωσαν εν υπηρεσία, προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση των αντιστοίχων ποσών από το ΓΕΣ. Αριστούχος θεωρείται ο μαθητής/τρια που έχει βαθμό 18,1 και άνω.

2. Διευκρινίζεται ότι  τόσο ο αριθμός των δικαιούχων όσο και η κατηγορία τους, δηλαδή οι απόφοιτοι της Β’ ή της Γ’ Λυκείου ή και των δύο τάξεων καθορίζεται κάθε φορά και κατ’ έτος με απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ, διότι τα κονδύλια των βραβεύσεων αποτελούν τμήμα του προϋπολογισμού του ΓΕΣ.

3. Η Ένωση δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το ΓΕΣ να ανταποκριθεί στο πάγιο και διαρκές αίτημά μας που είναι η επιβράβευση των αριστούχων μαθητών και τέκνων των μελών μας τόσο της Β’ όσο και της Γ’ Λυκείου.

4. Τα στοιχεία των αριστούχων μαθητών που θα συλλεγούν θα αφορούν τόσο στα μέλη της Ε.Α.Α.Σ που προέρχονται από το Στρατό Ξηράς όσο και αυτά που προέρχονται από τους συναδέλφους τους προερχομένους από την  ΕΛ.ΑΣ.

5.Επειδή τα χρήματα διατίθενται αποκλειστικά από το ΓΕΣ για τα μεν τέκνα μελών της Ε.Α.Α.Σ προερχόμενα από το ΣΞ θα υποβληθούν αρμοδίως, για τα δε τέκνα των προερχομένων από την ΕΛ.ΑΣ τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν στην Ένωση θα αποσταλούν στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόβλεψη χρηματικής βράβευσης των τέκνων τους.

6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι τα παρακάτω:

    α.        Αίτηση Λήψη από εδώ (το έγγραφο είναι σε μορφή Word, ώστε να μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, θα πρέπει να το μετατρέψετε σε PDF εδώ, ώστε στη συνέχεια να το υπογράψετε ψηφιακά εδώ

    β.         Φ/Α  Αστυνομικής Ταυτότητας Γονέα   

    γ.        Φ/Α   της ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ του γονέα.

    δ.         Φ/Α του ενδεικτικού ή απολυτηρίου του δικαιούχου, όπου να υπάρχει η στρογγυλή σφραγίδα του σχολείου και ονοματεπώνυμο – υπογραφή του εκδίδοντος καθηγητή.

    ε.         Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.

   στ.    Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους ΙΒΑΝ.

   ζ.  Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου για την κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό, στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να περιέχει το κείμενο:

“Εξουσιοδοτώ την Ε.Α.Α.Σ. όπως καταθέσει το Χρηματικό Βραβείο που δικαιούμαι στον Τραπεζικό λογαριασμό με ΙΒΑΝ : GR.. …. …. …. …. …. … με κάτοχο τον …….…………………………………… (Πατέρας ή Μητέρα)”

    η. Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟ για τους αποστρατευθέντες κατά την διάρκεια του Σχολικού Έτους 2022– 23. 

    θ. Πιστοποιητικό   από ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ που να προκύπτει ο θάνατος του στρατιωτικού (εφόσον υφίσταται).

7.  Προσοχή στη σωστή συμπλήρωση της αίτησης και την πληρότητα – εγκυρότητα των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση λάθους ή ελλιπών δικαιολογητικών, ο δικαιούχος μαθητής ΔΕΝ θα βραβευτεί.  Ως αιτών να εμφανίζεται ο γονέας – μέλος της ΕΑΑΣ και όχι ο μαθητής.

8. Όλα τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν να είναι είτε σκαναρισμένα είτε ευκρινώς φωτοτυπημένα (ΟΧΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ).

9. Επισημαίνεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει:

    α. Στα γραφεία του Παραρτήματος Λάρισας, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

    β. Ηλεκτρονικά με τη χρήση της φόρμας υποβολής εγγράφων.