Πίνακας Αποτελεσμάτων Παραθερισμού στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κοινοποιείται ο πίνακας με τα αποτελέσματα παραθερισμού για το ΚΑΑΥ Πλαταμώνα 2018.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν επιθυμεί να παραθερίσει στην περίοδο που έχει επιλεγεί, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΕΑΑΣ/Παράρτημα ΛΑΡΙΣΑΣ με σχετική αίτηση(είτε ιδιόχειρα είτε με FAX είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα-email) τουλάχιστον πέντε(5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της παραθεριστικής σειράς που έχει επιλεγεί, ώστε να μην χρεωθούν αφαιρετικά μόρια . Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται ότι παραθέρισε και τα μόρια θα χρεώνονται κανονικά 

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στην ΕΑΑΣ , μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία που θα ανακοινωθούν . Μετά την παρέλευση 15 ημερών , ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές και δε θα δίδεται απάντηση.

Επιπλέον οι καταστάσεις των αποτελεσμάτων παραθερισμού για το ΚΑΑΥ Πλαταμώνα 2018, έχουν αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων στα Γραφεία της ΕΑΑΣ/ Παράρτημα ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ 2018 05 08