Συναίνεση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Από την ΕΑΑΣ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

      Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της ΕΑΑΣ με βάση τα νέα δεδομένα της τεχνολογίας και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού τύπου αποφασίστηκε από το ΔΣ η διερεύνηση της επιθυμίας των μελών της Ένωσης για πιθανή αλλαγή του τρόπου λήψης της εφημερίδας μας σε ηλεκτρονική μορφή για όποιον το επιθυμεί.  

       Η μαζική αποστολή της εφημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή θα μειώσει αισθητά και το κόστος εκτύπωσης και αποστολής της εφημερίδας, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους για επίτευξη των λοιπών σκοπών της Ένωσης.  

      Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των μελών και για επιτάχυνση της διαδικασίας αποφασίστηκε να ανατεθεί το έργο αυτό σε εταιρία ερευνών, η οποία και θα επικοινωνήσει  με κάθε μέλος ατομικά. Προς τούτο είναι αναγκαίο να χορηγηθούν στην εταιρία αυτή τα στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  εκάστου μέλους.  

     Προ της χορηγήσεως των στοιχείων αυτών η ΕΑΑΣ συμμορφούμενη πλήρως με τις επιταγές του υπ. Αριθμ. 679/2016 Κανονισμό ΕΕ και του Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α 137/29.8.2019) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρακαλεί κάθε μέλος σε περίπτωση που δε συναινεί στη χορήγηση αυτή και αποκλειστικά για τον ανωτέρω σκοπό, να γνωστοποιήσει στην Ένωση ή στο Παράρτημα που ανήκει ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις :

  1. Χαριλάου Τρικούπη 18Α ή στο eaasgr@gmail.com
  2. Στα κατά τόπους Παραρτήματα όπου ανήκει το  κάθε μέλος

το αργότερο μέχρι την 31/12/2020

      Μετά δε την παρέλευση της προθεσμίας αυτής τα μέλη που δεν θα ανταποκριθούν λογίζεται ότι συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χορήγηση των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας τους (Ονοματεπώνυμο τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αποκλειστικά για το σκοπό αυτό στην εταιρεία ερευνών.

 

ΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΣ

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος