ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Α. 1. Την 1η Οκτωβρίου 2019 αναρτήθηκαν τα μηνιαία
ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής σύνταξης του Ια-
νουαρίου 2019, στα οποία φαίνεται ο επανυπολογισμός
της σύνταξης με βάση το ν. 4387/2016 και η προσωπική
διαφορά που προκύπτει κατόπιν του παραπάνω επα-
νυπολογισμού για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν
την 12.5.2016.
2. Όπως έχουμε πληροφορηθεί από τον ΕΦΚΑ, δεν
θα εκδοθούν πράξεις αναπροσαρμογής της σύνταξης,
αν και ο Συνήγορος του Πολίτη με το υπ’ αριθ. πρωτ.
261704 /31031/24 Ιουνίου 2019 έγγραφό του, συνέστησε
στον ΕΦΚΑ να εκδώσει εκτελεστές διοικητικές πράξεις
του ως άνω επανυπολογισμού των συντάξεων.
3. Με την υπ’ αριθ. 930/2019 απόφαση του ΙΙ Τμήματος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι η υπαγωγή των
δημοσίων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ αντίκειται σε διατάξεις
του Συντάγματος, παρέπεμψε όμως την υπόθεση στην
Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να κρίνει το
θέμα. Αντίστοιχο προδικαστικό ερώτημα υπέβαλε και
το ΙΙΙ Τμήμα, όσον αφορά τους στρατιωτικούς συνταξι-
ούχους. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 1897/2019
απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας καταργήθηκε η δίκη επί της αιτήσεως ακύρωσης
των Ενώσεων Αποστράτων στρατιωτικών για την ακύ-
ρωση της υπουργικής απόφασης για τον επανυπολογισμό
των συντάξεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 14
και 33 του Ν. 4387/2016. Συνεπώς, τα θέματα που τέ-
θηκαν για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους δεν κρί-
θηκαν με την εν λόγω απόφαση. Τονίζεται δε ότι
αρμόδιο δικαστήριο για τους στρατιωτικούς συνταξι-
ούχους είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Β. Με τις διατάξεις του ν. 4575/2018 και της ΚΥΑ που
εκδόθηκε ακολούθως, ρυθμίσθηκε η καταβολή χρημα-
τικού ποσού στα ε.α. στελέχη, που αντιστοιχεί στη δια-
φορά μεταξύ των μηνιαίων συντάξεων που δικαιούνταν
λόγω της εφαρμογής των μισθολογικών διατάξεων
των νόμων 4093/2012 και 4307/2014, κατόπιν των υπ’
αριθ. 1125 έως 1128/2016 και των υπ’ αριθ. 2192 έως
2196/2014 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας μέχρι τον Μάιο 2016.
Όμως, εκτός από την καταβολή του παραπάνω ποσού
δεν αναπροσαρμόσθηκαν οι συντάξεις από τον Μάιο
2016 μέχρι και σήμερα, με συνέπεια να καταβάλλονται
μειωμένες σε αντίθεση με όσα κρίθηκαν με τις παραπάνω
αποφάσεις.
Γ. 1. Όσοι στρατιωτικοί συνταξιούχοι έχουν προσωπική
διαφορά (θετική), θα πρέπει να καταθέσουν το συντο-
μότερο δυνατό ηλεκτρονικά (μέσω της ιστοσελίδας
του Ε.Φ.Κ.Α., επιλογή: ένσταση / αίτηση θεραπείας
κατά του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής
κύριας σύνταξης, σύνδεσμος https://apps.ika.gr/eAccess
/login.xhtml) αίτηση με αίτημα την ακύρωση του επα-
νυπολογισμού της σύνταξης.
Aεξάρτητα από τα παραπάνω σε κάθε περίπτωση,
όλοι οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι θα πρέπει να κατα-
θέσουν αίτηση με αίτημα την αναπροσαρμογή αυξητικά
της σύνταξης με βάση τις υπ’ αριθ. 1125 έως 1128/2016
αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, συμπεριλαμβάνοντας το ακόλουθο κείμενο:
«Με βάση το ν. 4575/2018 μου χορηγήθηκε εφάπαξ
χρηματικό ποσό κατόπιν των υπ’ αριθ. 1125 έως 1128/
2016 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας
(ΣτΕ). Όμως, δεν αναπροσαρμόσθηκε αυξητικά η σύνταξή
μου από τον Μάιο 2016 έως και σήμερα. Περαιτέρω,
με βάση το ν. 4387/2016 επανυπολογίσθηκε η σύνταξή
μου, με συνέπεια να μειωθεί και να προκύψει προσωπική
διαφορά ποσού…… ευρώ, χωρίς να προκύπτουν τα
στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη (συντάξιμες αποδοχές,
χρόνος ασφάλισης, ποσοστό αναπλήρωσης, μείωση
λόγω ηλικίας κλπ.) για τον εν λόγω επανυπολογισμό
της σύνταξής μου. Επίσης, δεν προκύπτει η έκδοση
ατομικής πράξης επανυπολογισμού, το όργανο που
την εξέδωσε και ένδικο βοήθημα κατ’ αυτής.
Επειδή η μη αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξής
μου και ο επανυπολογισμός αυτής με βάση το ν.
4387/2016 αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος
και στην ΕΣΔΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ όπως αναπροσαρμοσθεί αυ-
ξητικά σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις του ΣτΕ και
να ακυρωθεί ο επανυπολογισμός της σύνταξής μου
που έλαβε χώρα με το ν. 4387/2016, καθώς και να μου
επιστρέψετε τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά
σύνταξης.».
ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ
1. Είσοδος στην σελίδα του ΕΦΚΑ
2. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Συνταξιούχοι’’
3. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Πληρωμές’’
4. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’ Ένσταση / Αίτηση Θε-
ραπείας κατά Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος
Πληρωμής Κύριας Σύνταξης‘’
5. Συνεχίζουμε με τους Κωδικούς ‘’TAXINET’’
6. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Είσοδος’’
7. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Εξουσιοδότηση’’
8. Αναγράφουμε στις οικείες θέσεις το Α.Φ.Μ, τον
Α.Μ.Κ.Α. και τον ‘’Κωδικό Επιβεβαίωσης’’
9. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Νέα Αίτηση‘’
10. Αναγράφουμε το προσωπικό e-mail.
11. Στον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, επιλέγουμε
την ένδειξη ‘’ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ‘’
12. Στην Κατηγορία Σύνταξης, επιλέγουμε την ένδειξη
‘’Σύνταξης Γήρατος‘’
13. Αναγράφουμε τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιού-
χου
14. Επιλέγουμε το παραπάνω κείμενο, προσθέτοντας
το ποσό της προσωπικής διαφοράς στο υπάρχον κενό
,του Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεως του Ια-
νουαρίου 2019
15. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Υποβολή Αίτησης‘’ και
‘’Αποσύνδεση ‘’
Εκ του ΔΣ/ΕΑΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με βάση το ν. 4575/2018 μου χορηγήθηκε εφάπαξ χρηματικό ποσό κατόπιν των υπ’ αριθ. 1125 έως 1128/2016 αποφάσεων του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣτΕ).
Όμως, δεν αναπροσαρμόσθηκε αυξητικά η σύνταξήμου από τον Μάιο 2016 έως και σήμερα. Περαιτέρω, με βάση το ν. 4387/2016 επανυπολογίσθηκε η σύνταξή μου, με συνέπεια να μειωθεί και να προκύψει προσωπική διαφορά ποσού 65,72 ευρώ, χωρίς να προκύπτουν τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη (συντάξιμες αποδοχές, χρόνος ασφάλισης, ποσοστό αναπλήρωσης, μείωση λόγω ηλικίας κλπ.) για τον εν λόγω επανυπολογισμό της σύνταξής μου. Επίσης, δεν προκύπτει η έκδοση ατομικής πράξης επανυπολογισμού, το όργανο που την εξέδωσε και ένδικο βοήθημα κατ’ αυτής. Επειδή η μη αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξής μου και ο επανυπολογισμός αυτής με βάση το ν.4387/2016 αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματοςκαι στην ΕΣΔΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ όπως αναπροσαρμοσθεί αυξητικά σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις του ΣτΕ και να ακυρωθεί ο επανυπολογισμός της σύνταξής μουπου έλαβε χώρα με το ν. 4387/2016, καθώς και να μου επιστρέψετε τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά σύνταξης.

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ
1. Είσοδος στην σελίδα του ΕΦΚΑ
2. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Συνταξιούχοι’’
3. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Πληρωμές’’
4. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’ Ένσταση / Αίτηση Θε-
ραπείας κατά Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος
Πληρωμής Κύριας Σύνταξης‘’
5. Συνεχίζουμε με τους Κωδικούς ‘’TAXINET’’
6. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Είσοδος’’
7. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Εξουσιοδότηση’’
8. Αναγράφουμε στις οικείες θέσεις το Α.Φ.Μ, τον
Α.Μ.Κ.Α. και τον ‘’Κωδικό Επιβεβαίωσης’’
9. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Νέα Αίτηση‘’
10. Αναγράφουμε το προσωπικό e-mail.
11. Στον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, επιλέγουμε
την ένδειξη ‘’ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ‘’
12. Στην Κατηγορία Σύνταξης, επιλέγουμε την ένδειξη
‘’Σύνταξης Γήρατος‘’
13. Αναγράφουμε τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιού-
χου
14. Επιλέγουμε το παραπάνω κείμενο, προσθέτοντας
το ποσό της προσωπικής διαφοράς στο υπάρχον κενό
,του Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεως του Ια-
νουαρίου 2019
15. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Υποβολή Αίτησης‘’ και
‘’Αποσύνδεση ‘’
Εκ του ΔΣ/ΕΑΑΣ