Εκλογές Ε.Α.Α.Σ. 19η Φεβρουαρίου 2023

    Η εκλογική διαδικασία είναι η μόνη πηγή νομιμοποίησης της διοίκησης κάθε συλλογικού οργάνου. Η Ε.Α.Α.Σ. προκηρύσσει, όπως προβλέπει το καταστατικό της, εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και καλεί όλα τα μέλη της να ψηφίσουν αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στον διάλογο της προεκλογικής περιόδου. Η συμμετοχή δυναμώνει την Ε.Α.Α.Σ. Το ενδιαφέρον των μελών μας ισχυροποιεί τη θέση μας απέναντι σε κάθε αρχή του τόπου, όποτε η Ένωση καλείται να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των αποστράτων Αξιωματικών και να επικοινωνήσει τις απόψεις της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την Ανάδειξη Νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Ε.Α.Α.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Αποστράτων Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) κατά την Συνεδρίαση της 19ης Οκτ. 2022 , αφού έλαβε υπ’ όψη :

    α. Το ν.δ.1171/1972 (Α’ 82),με τις τροποποιήσεις
    β. Την υπ’ αριθμ. Φ.950/22/210497/Σ.3417/2 Οκτ.1991 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΕθνικήςΆμυνας και ΥφυπουργούΟικονομικών «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εκλογή μελών του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. και την αμοιβή αυτών (Β’ 838),και τις τροποποιήσεις της
    γ. Την υπ’ αριθ. Φ.959.4/6/125989/Σ.1851 /15 Μαΐου 2020 την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας « Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Στρατού » σύμφωνα με την οποία η θητεία του σημερινού ΔΣ λήγει στις 21-05-2023.

Αποφάσισε Ομόφωνα

    Την προκήρυξη εκλογών την 19η Νοε 2022 και τη διεξαγωγή τους την 19η Φεβ 2023, ημέρα Κυριακή και ώρες 09:00 – 19:00 για την ανάδειξη του νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η σύνθεση αναλύεται παρακάτω:

    α. Πρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού Ξηράς
    β. Αντιπρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α.,του Στρατού Ξηράς
    γ. Δύο (2) Mέλη – Σύμβουλοι από την τέως Χωροφυλακή
    δ. Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από το Δικαστικό Σώμα
    ε. Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από το Οικονομικό Σώμα
   στ. Πέντε (5) Mέλη – Σύμβουλοι από το Στρατό Ξηράς από οιοδήποτε Όπλο – Σώμα

Η θητεία των Mελών του Δ.Σ. είναι τριετής, μη αποκλειομένης της επανεκλογής των.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

    Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων του Δ.Σ. έχουν όλοι οι ε.α. Αξιωματικοί (Στρατού και τέως Χωροφυλακής) καθώς και οι ορφανικές τους οικογένειες οι οποίοι είναι υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Ε.Α.Α.Σ. ως Τακτικά Μέλη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 1171/72, διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητος της Ενώσεως και διαμένουν μόνιμα στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

    Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται εγγράφως και αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ενώσεως από την ημερομηνία προκηρύξεως των εκλογών και μέχρι
τις 12:00 της 24ης, Ιανουαρίου 2023, κάθε Τρίτη και Πέμπτη εκάστης εβδομάδος από 10:00 έως και 13:00.

    Θα εσωκλείονται σε φάκελο επί του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους και η ένδειξη Υποβολή Υποψηφιότητας και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

    α. Το συνημμένο υπόδειγμα «ΕΝΤΥΠΟΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ/ΕΑΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 19ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020» το οποίο θα διατίθεται στους ενδιαφερομένους τόσο από την Γραμματεία της Ενώσεως καθημερινά από 10:00 έως και 13:00 όσο και από την ιστοσελίδα της www.eaas.gr
    β. Για τους ΥποψηφίουςΑποστράτουςΑξιωματικούς του Στρατού φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητος της Ε.Α.Α.Σ
    γ. Για τους Υποψηφίους Αποστράτους Αξιωματικούς της τέως Χωροφυλακής θα πρέπει να συνοδεύεται πέραν του φωτοαντιγράφου του Δελτίου Ταυτότητος της Ε.Α.Α.Σ. και από Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου στο οποίο να φαίνεται ότι κατετάγησαν στην τέως Χωροφυλακή, προ της εντάξεώς τους στην ΕΛ.ΑΣ

    Στους υποψηφίους, τους προερχομένους από τις ορφανικές οικογένειες, δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις των Προέδρου και Αντιπροέδρου της Ενώσεως.

    Υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, δεν αποκλείει την υποψηφιότητα για τη θέση Μέλους του Δ.Σ.

    Η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική και πέραν αυτής οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν θα απορρίπτονταιως εκπρόθεσμες.

    Ο πίνακας των υποψηφίων θα επικυρωθεί από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. την 25η Ιαν 2023, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Ενώσεως και των Παραρτημάτων της και θα κοινοποιηθεί ευρέως με κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο.

    Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να δημοσιευθεί το βιογραφικό τους στην Εθνική Ηχώ των τευχών, είτε Ιανουαρίου, είτε Φεβρουαρίου 2023 και στην ιστοσελίδα της Ενώσεως, θα πρέπει να στείλουν πρόσφατη φωτογραφία τους και σχετικό κείμενο μέχρι 250 λέξεις και μέχρι την 18η Ιανουαρίου 2023 απαρέγκλιτα.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

    Η ψηφοφορία είναι μυστική και το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα υποχρεωτικώς και προαιρετικώς εγγεγραμμένα Τακτικά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ, καθώς και οι ορφανικές τους οικογένειες τα οποία διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας της Ενώσεως ή Επιτίμου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

    Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε όλα τα εκλογικά τμήματα την αυτή ημέρα και ώρες.

    Οι εκλογές διενεργούνται με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπή υποβοηθούμενη από τις κατά τόπους Εφορευτικές Επιτροπές και με μέριμνα της Ε.Α.Α.Σ.

    Τα μέλη των παραπάνω Εφορευτικών Επιτροπών ορίζονται δια κληρώσεως μεταξύ των μελών της Ενώσεως, προτεινομένων από τους Συνδέσμους Αποστράτων Αξιωματικών των τάξεων της Σ.Σ.Ε. (Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων) και του Σ.Α.Α.Υ.Σ. (Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών Στρατού).

    Στα Μέλη των Εφορευτικών επιτροπών θα καταβληθεί αποζημίωση (50,00Ευρώ).

    Η υποβολή υποψηφιότητας για οποιαδήποτε θέση στο ΔΣ καθώς και η μη κατοχή Δελτίου Ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ. αποκλείει την συμμετοχή από τις παραπάνω επιτροπές.

    Πέραν των προταθέντων της παρ. (3) οποιοδήποτε μέλος της Ε.Α.Α.Σ. δύναται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής απ’ ευθείας
στην Ε.Α.Α.Σ. ή στο Παράρτημα, το οποίο ανήκει, από της προκηρύξεως των εκλογών (19 Νοε 2022) μέχρι την 16η Ιαν 2023 και να συμπεριληφθεί στην κλήρωση που θα διεξαχθεί.

    Όσοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται μακράν του Παραρτήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, δύνανται να ψηφίσουν με Υπεύθυνη Δήλωση, στο πλησιέστερο Εκλογικό τμήμα
της περιοχής που βρίσκονται την ημέρα των εκλογών εκτός των εγγεγραμμένων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης που θα ψηφίσουν υποχρεωτικά στο εκλογικό τμήμα που ανήκουν εκ της κατανομής που θα γίνει με βάση τον Ταχυδρομικό τους Κώδικα. Από την ημερομηνία ανακηρύξεως των υποψηφιοτήτων από το Δ.Σ.της Ε.Α.Α.Σ. και μέχρι την 12η Φεβ 2023, οι υποψήφιοι δύνανται, να επισκέπτονται τα Παραρτήματα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του υποψηφίου με το Τοπικό Συμβούλιο (Τ.Σ.) του Παραρτήματος, για την ακριβή ώρα
επίσκεψης.

    Τα Παραρτήματα θα πρέπει να αναρτούν σχετική ανακοίνωση στον Πίνακα Ανακοινώσεών τους για την επίσκεψη και να την κοινοποιούν στα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτουν.

    Κατά την παρουσία του υποψηφίου στο Παράρτημα, θα πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον ένα μέλος του Τ.Σ.

    Διευθύνσεις και τηλέφωνα των Παραρτημάτων δύνανται να λάβουν οι Υποψήφιοι, από την Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ. ή από την ιστοσελίδα της www.eaas.gr

    Το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. προσκαλεί όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές ώστε η φωνή μας να δυναμώσει και να κάνουμε πράξη τα όσα προτίθεστε να αναθέσετε στο επόμενο ΔΣ
της Ενώσεως.

Εκ του ΔΣ/ Ε.Α.Α.Σ