Ενημέρωση για τα προαιρετικά μέλη της ΕΑΑΣ

Κοινοποιείται έγγραφο της ΕΑΑΣ, που αφορά ταυτότητες προαιρετικών μελών.

ΠΡΟΣ: ΛΑΕΔ   
ΚΑΑΥ Αγ Ανδρέα
Παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ. 

KOIN:   ΕΑΑΣ/Γραμματεία – ΚΦ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Χαρ. Τρικούπη 18 Τ.Κ.10679 Αθήνα
Email :eaasgrammateia@gmail.com
Τηλ.210 3633797
Φ.076/80/3096
Σ. 343
Αθήνα, 15 Οκτ  2020

ΘΕΜΑ:   Ταυτότητες

ΣΧΕΤ:   Απόφ Δ.Σ/Ε.Α.Α.Σ. υπ αριθμ 340/31/30-09-2020/06.

  1. Σας γνωρίζουμε ότι οι παλαιού τύπου ταυτότητες των προαιρετικών μελών που εξέδιδε η Ε.Α.Α.Σ. δεν είχαν εκτυπωμένη την ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους.
  2. Τα προαιρετικά μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή το ύψος της οποίας καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του Δ.Σ. της Ενώσεως.
  1.   Αποτέλεσμα των ανωτέρω περιγραφομένων είναι να υπάρχουν προαιρετικά μέλη που κάνουν χρήση των παλαιών ταυτοτήτων χωρίς να έχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή τους.
  1. Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να μη γίνονται δεκτά τα προαιρετικά μέλη μας που δεν διαθέτουν νέου τύπου ταυτότητες με εκτυπωμένη την ημερομηνία λήξης επάνω τους και να ενημερώνονται για την υποχρεωτική προσέλευσή τους στην Ένωση προκειμένου να εκδώσουν καινούργια.
  2. Τα ΤΣ των Παραρτημάτων να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ενημέρωσης και εντοπισμού των παλαιών προαιρετικών μελών διότι αφενός οι συνδρομές τους αποτελούν σημαντικό έσοδο για την Ένωση και αφετέρου υπάρχει ζήτημα άνισης μεταχείρισης μεταξύ των προαιρετικών μελών.
  1. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης ε.α Χρήστος Χρηστίδης

    Δνων Συμβουλος Ε.Α.Α.Σ .

Υπτγος ε.α  Ιωάννης Δεβούρος

Αντιπρόεδρος  Ε.Α.Α.Σ.

(Για τον Απουσιάζοντα Πρόεδρο)

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Λάζαρος Τσαβδαρίδης         
Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α.