ΚΑΑΥ 2022 – 05

Κατόπιν αιτημάτων για χορήγηση αντιγράφου της διαταγής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, περί κατανομής παραθεριστών στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα, που υποβλήθηκαν από κάποια μέλη, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν τα παρακάτω:

  1. Η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ, ως εκδότρια αρχή, μας απαγόρευσε ρητά τη δημοσιοποίηση ή κοινοποίηση της διαταγής σε τρίτους.
  2. Έχει αναρτηθεί κατάσταση με τα ονόματα των παραθεριστών (κανονικών και αναπληρωματικών) έτους 2022, στον πίνακα ανακοινώσεων του Παραρτήματος Λάρισας, προσβάσιμη σε όλους.
  3. Η κατάσταση της παραγράφου 2 δεν είναι δυνατόν να δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο μας, λόγω περιορισμών που θέτει η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  4. Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Λάρισας, δεν επιθυμεί να ταλαιπωρήσει τα μέλη, με τις παραπάνω ενέργειες, αλλά είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει τα καθοριζόμενα από τη νομοθεσία και την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ.
  5. Τα διαμερίσματα στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα ανήκουν στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ και όχι στην ΕΑΑΣ. Συνεπώς, η διαχείριση και παραχώρηση μέρους αυτών για χρήση από μέλη της ΕΑΑΣ είναι δικαίωμα και αρμοδιότητα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ. 

 

Ακολουθούν οδηγίες της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ προς τους παραθεριστές

1. Το ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ, δε θα λειτουργήσει κατά την 1η παραθεριστική σειρά, λόγω πολύ μικρού αριθμού αιτήσεων. Οι επιλεγέντες αυτής της σειράς, θα παραθερίσουν την 2η παραθεριστική σειρά (24 Μαΐ – 02 Ιουν 22).

2. Τα οικήματα θα διατίθενται στους δικαιούχους που έχουν επιλεγεί για παραθερισμό, κατά την πρώτη ημέρα κάθε παραθεριστικής σειράς, από 08:00 μέχρι 15:00 και από 17:00 μέχρι 20:00 Ω. Σε περίπτωση μη παραλαβής οικημάτων κατά την πρώτη ημέρα κάθε σειράς, αυτά θα διατίθενται σε αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα ειδοποιούνται τηλεφωνικά από την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/Β3 και θα παραλαμβάνουν τα κλειδιά των οικημάτων την επομένη.

3. Κάθε δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να παραλάβει το οίκημα ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο Α΄ βαθμού συγγένειας, το οποίο δικαιούται να παραθερίσει στο ΚΑΑΥ. Κατά την παραλαβή των οικημάτων, οι δικαιούχοι να φέρουν μαζί τους μία φωτογραφία ταυτότητας για κάθε μέλος οικογένειας που θα παραθερίσει στο ΚΑΑΥ (ηλικίας άνω των 14 ετών), για έκδοση Ατομικού Δελτίου Παραθεριστή.

4. Η διάθεση των οικημάτων γίνεται κατά σειρά απόλυτης αρχαιότητας, κατόπιν έκδοσης νεότερης διαταγής προς το ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ, συνεκτιμώντας τις ακυρώσεις και την επιλογή των αναπληρωματικών, ακολουθώντας τους παρακάτω κανόνες κατανομής:

α. Ξεκινά από τις πολυκατοικίες (ακολουθώντας τη σειρά Α-Γ-Ε-Δ-Β), στη συνέχεια στα ξύλινα οικήματα και τέλος στους οικίσκους (Containers).

β. Γίνεται από εμπρός προς τα πίσω και από δεξιά προς τα αριστερά.

γ. Αρχικά τα οικήματα κατανέμονται στους ε.ε Αξκούς, Ανθστές και Μόνιμους Υπξκούς, μέχρι βαθμού Λχία, ακολουθεί η κατανομή αυτών για τους ΜΥ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ – ΣΕΙΔ, ως εξής:

(1) Για τα στελέχη, βάσει της απόλυτης σειράς αρχαιότητας (μεταξύ ομοιοβάθμων ε.ε. και ε.α, αρχαιότεροι είναι οι ε.ε.).

(2) Για το πολιτικό προσωπικό, βάσει του βαθμού και των ετών

5. Το ημερήσιο μίσθωμα των οικημάτων για το έτος 2022, καθορίσθηκε στα ίδια επίπεδα με το έτος 2019, όπως παρακάτω:

α. Αντγοι: 5,30 €.

β. Υπτγοι – Ταξχοι: 4,90 €.

γ. Ανώτεροι Αξκοί: 4,40 €.

δ. Κατώτεροι Αξκοί: 4,10 €.

ε. Ανθστές – Υπξκοί – ΠΥΣΥ– Συνταξιούχοι Υπάλληλοι – Ορφανικές Οικογένειες: 3,70 €.

6. Υπενθυμίζεται ότι:

α. Το μίσθωμα εξοφλείται με την παραλαβή των κλειδιών των οικημάτων του Κέντρου, την ημέρα άφιξης των δικαιούχων.

β. Η ενδιάμεση (κενή) ημέρα των παραθεριστικών σειρών ορίζεται ως ημέρα αποστέγασης (παράδοση) των εμπλεκόμενων παραθεριστών. Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον παραδίδοντα στον Διαχειριστή οικημάτων του ΚΑΑΥ, μέχρι 09:00 Ω απαρέγκλιτα.

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία, ο δικαιούμενος δεν μπορεί να παραθερίσει, στην ορισθείσα γι’ αυτόν παραθεριστική σειρά, υποχρεούται να το αναφέρει εγκαίρως στην ΕΑΑΣ,  τουλάχιστον 8 ημέρες πριν την έναρξή της.

δ. Αίτηση για αλλαγή παραθεριστικής σειράς, δεν γίνεται δεκτή για κανέναν λόγο.

ε. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών διαμερισμάτων, θα εκδοθεί εγκαίρως σχετική ανακοίνωση από το Παράρτημα.

στ. Οι παραθεριστές, οι οποίοι επιλέγονται για παραθερισμό, δικαιούνται να παραθερίσουν επιπλέον και σε άλλη σειρά παραθερισμού, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα οικήματα και το επιθυμούν.

ζ. Απαγορεύεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (εκτός από ωδικά πτηνά) από όσους διαμένουν στα ΚΑΑΥ ως παραθεριστές, καθώς και από τους επισκέπτες αυτών.

7. Με μέριμνα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ/Β3 και της Διοίκησης του ΚΑΑΥ θα πραγματοποιούνται περιοδικά, έλεγχοι για την ταυτοπροσωπία των δικαιούχων σε µη προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα και σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρέκκλιση των διατασσόμενων, θα ελέγχεται ο δικαιούχος και θα αποστεγάζονται – απομακρύνονται άμεσα από το ΚΑΑΥ οι µη δικαιούχοι.

8. Η γνωστοποίηση των οικημάτων στους παραθεριστές είναι δυνατή, μια ημέρα πριν την έναρξη των παραθεριστικών περιόδων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των ιδίων με το ΚΑΑΥ (τηλ. 2352041690).

9. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις από τις αποφάσεις κυβερνητικών οργάνων, στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία από τον κορονοϊό (COVID-19), για τη θερινή περίοδο έτους 2022, ο προγραμματισμός, ο χρόνος και τρόπος λειτουργίας του ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ καθίσταται δυναμικός και ενδέχεται να τροποποιείται, με βάση τα ισχύοντα υγειονομικά δεδομένα που θα ισχύουν κάθε φορά για χώρους συνάθροισης κοινού. 

10. Θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρούνται αυ- στηρά οι αποστάσεις μεταξύ των ατόμων. Οι παραθεριστές και επισκέπτες πρέπει να εξασφαλίσουν με μέριμνά τους σε ικανή ποσότητα, ατομικά μέσα προστασίας και απολύμανσης (μάσκες, γάντια μιας χρήσης, απολυμαντικά) και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του ΚΑΑΥ.

11. Οι παραθεριστές κάθε σειράς, ενδείκνυται να παραλαμβάνουν τα ποτά – αναψυκτικά και το φαγητό τους σε κλειστές συσκευασίες μιας χρήσεως και να τα καταναλώνουν στα οικήματα. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εξασφάλιση κατά τη διαμονή τους στο ΚΑΑΥ, των απαραίτητων σκευών (πιάτα – ποτήρια – μαχαιροπήρουνα).

12. Στο διάστημα που μεσολαβεί από το πέρας, μέχρι την έναρξη της επόμενης παραθεριστικής σειράς (κενή ημέρα), θα πραγματοποιείται απολύμανση των οικημάτων και των κοινόχρηστων χώρων, με μέριμνα του ΚΑΑΥ. Για το λόγο αυτό, τη συγκεκριμένη ημέρα απαιτείται η ολοκλήρωση της αποστέγασης και παράδοση του οικήματος μέχρι τις 09:00Ω.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος