Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας – Παραγγελία και παραλαβή εδεσμάτων

1. Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΛΑΦ Λάρισας, οι δικαιούμενοι σίτισης:

    α. Μπορούν να δηλώνουν καθημερινά (γραπτώς η τηλεφωνικώς στο τηλεφ. 3615 ή 2410993615) παραγγελία γεύματος μέχρι τις 08:30ω, με βάση το ημερήσιο πρόγραμμα συσσιτίου της ΛΑΦΛ άλλα και φαγητά της ώρας.

    β. Η διάθεση των πακέτων με την παραγγελία, μπορεί να παραλαμβάνεται από τους δικαιούχους εφόσον δηλωθεί σχετική επιθυμία, όπως παρακάτω:

        (1) Από το κτήριο της ΛΑΦΛ από 13:30ω έως 16:00ω.

        (2) Από το χώρο του κυλικείου του στρατηγείου, από 14:10ω έως 14:30ω.

        (3) Από το χώρο του αναψυκτηρίου (ΣΟΑ) εγγύς του στρατιωτικού πρατηρίου Λάρισας, από 14:40ω έως 15:30ω.

2. Επισημαίνεται ότι:

    α. Τα πακέτα των γευμάτων, εφόσον δεν παραληφθούν από τους δικαιούχους στο κυλικείο, θα προωθούνται στο αναψυκτήριο των ΣΟΑ και στη συνέχεια στη χειμερινή ΛΑΦΛ.

    β. Η τηλεφωνική παραγγελία, καθιερώθηκε για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και εφόσον το πακέτο δεν παραληφθεί με υπαιτιότητα του στις ώρες που καθορίζεται στις παραπάνω παραγράφους, η αξία του θα χρεώνεται στον δικαιούχο.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος