Μέτρα Προστασίας κατά της μετάδοσης του COVID-19

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε νέα διαταγή από το ΓΕΣ, που αφορά μέτρα προστασίας κατά της μετάδοσης του COVID-19.

Αναδημοσιεύουμε τμήμα της παραπάνω διαταγής, που αφορά τα μέλη μας και αναφέρεται σε ιατρικές εξετάσεις ή νοσηλεία σε στρατιωτικές δομές υγείας:

Υγειονομικά μέτρα προστασίας που αφορούν σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης:

α. Ένας συνοδός / επισκέπτης ανά ασθενή. Ειδικώς για ασθενείς που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν επιτρέπεται ένας συνοδός ανά ασθενή, που δύναται να εναλλάσσεται.

β. Το ποσοστό των προγραμματισμένων (τακτικών) χειρουργείων καθορίζεται από την εκάστοτε Διοίκηση των Υγειονομικών Δομών παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών (Νοσοκομεία, ΚΙΧΝΕ).

γ. Ασθενείς που προσέρχονται για εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19.

δ. Ασθενείς που προσέρχονται για επεμβατική εξέταση ή εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test).

ε. Έκτακτα περιστατικά εξαιρούνται των ανωτέρω  υποχρεώσεων.

στ. Οι πλήρως εμβολιασμένοι καθώς και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο συνοδοί ασθενών, δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο πριν την είσοδό τους σε χώρους παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας – ιατρεία.

ζ. Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί ασθενών, υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test) εντός 48 ωρών πριν την είσοδό τους σε χώρους παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας – ιατρεία.

η. Οι συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών ανεξαρτήτως της κατάστασης εμβολιασμού ή νόσησης υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο (PCR εντός 72 ωρών ή rapid test εντός 48 ωρών) πριν την είσοδό τους σε οποιαδήποτε στρατιωτική δομή υγείας. Ο εργαστηριακός έλεγχος (PCR ή rapid test) επαναλαμβάνεται ανά τρεις ημέρες.

θ. Τα αποτελέσματα των Εργαστηριακών Ελέγχων επιβεβαιώνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR του άρθρου 33 του ν.4816/2021 (Α’ 118).

ι. Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι συνοδοί ασθενών που προσέρχονται σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

ια. Δυνατότητα λήψης περαιτέρω μέτρων περιορισμού του επισκεπτηρίου με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

ιβ. Η είσοδος ιατρικών επισκεπτών και φαρμακοϋπαλλήλων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, επιτρέπεται μόνο για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες με την πρόσθετη προϋπόθεση της υποχρεωτικής επίδειξης βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test).

ιγ. Σε ότι αφορά το προσωπικό που μολύνεται από COVID-19:

    (1) Για το προσωπικό που είναι εμβολιασμένο, είτε με τις δύο δόσεις του εμβολίου είτε με το μονοδοσικό εμβόλιο και επαναμολύνεται από κορωνοϊό COVID-19 δεύτερη φορά εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού (δηλ. εντός των 9 μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης ή της μοναδικής δόσης), εκδίδεται πιστοποιητικό επαναμόλυνσης, το
οποίο έχει διάρκεια 180 ημέρες.

    (2) Για το μη εμβολιασμένο προσωπικό, καθώς και το προσωπικό που είναι εμβολιασμένο με την πρώτη δόση του εμβολίου των δύο δόσεων, εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για τα μη εμβολιασμένα άτομα, και επαναληπτικός έλεγχος είτε με τη μέθοδο PCR, είτε με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-
19 (rapid test) για τα εμβολιασμένα άτομα με την πρώτη δόση του εμβολίου, μετά από τις 180 ημέρες ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης συν μία ημέρα και είναι θετικοί, εκδίδεται πιστοποιητικό επαναμόλυνσης, το οποίο έχει διάρκεια 180 ημέρες.

ιδ. Τήρηση των μέτρων προστασίας που ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες και συγκεκριμένα:

    (1) Τοποθέτηση / χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.

    (2) Εξαερισμός των χώρων, με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.

ιε. Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας, μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας (χειρουργική και υφασμάτινη) από το προσωπικό, τους ασθενείς και τους επισκέπτες.

ιστ. Ασθενείς που εισάγονται – νοσηλεύονται σε στρατιωτική δομή υγείας υποβάλλονται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR την πρώτη ημέρα της εισαγωγής νοσηλείας τους. Ο εργαστηριακός έλεγχος επαναλαμβάνεται ανά επτά ημέρες.

ιζ. Ασθενείς που εισάγονται με εισιτήριο μιας ημέρας για χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία, υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενο εργαστηριακό έλεγχο (PCR εντός 72 ωρών ή rapid test εντός 48 ωρών) για κάθε ημέρα που εισάγονται.

ιη. Απαγόρευση επισκεπτηρίου. Κατ’ εξαίρεση για τους ψυχιατρικούς ασθενείς, επιτρέπεται το επισκεπτήριο με έναν επισκέπτη ανά ασθενή, υπό την προϋπόθεση διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου (PCR εντός 72 ωρών ή rapid test εντός 48 ωρών) πριν την επίσκεψη.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος