Παραθερισμός Τέκνων ε.α. Στρατιωτικού Προσωπικού σε Κατασκηνώσεις Έτους 2024

    1. Σας γνωρίζουμε ότι για την οικονομική επιδότηση αριθμού τέκνων για παραθερισμό σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις εσωτερικού και για συμμετοχή σε κατασκηνωτικά προγράμματα του εξωτερικού (μέσω του οργανισμού CLIMS), καθορίζονται τα παρακάτω:

        α. Επιδοτούμενο Ποσό – Δικαιούχοι:

            (1) Η επιλογή των τέκνων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν μοριοδότησης και η επιδότηση θα ανέλθει εως του ποσού των 350 € ανά τέκνο.

            (2) Δικαίωμα συμμετοχής στη μοριοδότηση έχουν και τα τέκνα του εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού που διαμένουν σε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

        (α) Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν, να έχουν γεννηθεί από 01 Ιαν 2008 μέχρι και 30 Ιουν 2018. Για τα κατασκηνωτικά προγράμματα του Οργανισμού CLIMS ισχύουν τα όρια ηλικίας που καθορίζονται για το κάθε πρόγραμμα.

        (β) Όσοι υποβάλουν αίτηση παραθερισμού να έχουν την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν για συμμετοχή και σε περίπτωση που δεν υφίσταται επιμέλεια, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Δήμο ή Αστυνομία).

        (γ) Από τις διατιθέμενες θέσεις κάθε παραθεριστικής σειράς στο εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό διατίθενται το 6,5%. Μετά την τελική έγκριση του ΓΕΣ, θα κοινοποιηθούν οι καταστάσεις των δικαιούχων.

    2. Οι παρακάτω κατηγορίες τέκνων επιλέγονται για παραθερισμό άνευ μοριοδότησης:

        α. Τέκνα στελεχών που απεβίωσαν εν υπηρεσία.

        β. Τέκνα στελεχών που ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα αυτών (μονογονεϊκές οικογένειες).

    3. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στα Κεντρικά της Ε.Α.Α.Σ., Χαριλάου Τρικούπη 18Α. αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο έντυπο αίτησης), μέχρι τις 02 Μαϊ 2024, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ.

    4. Συντονιστικές Οδηγίες:

        α. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση υπέρβασης του ποσού του εδαφίου 1α(1) ανωτέρω, η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται με μέριμνα των γονέων.

        β. Οποιοδήποτε αίτημα για ακύρωση μετά την έκδοση της διαταγής με τους τελικούς δικαιούχους, να υποβάλλεται απευθείας στα κεντρικά της ΕΑΑΣ, προκειμένου να καλύπτεται η κενή θέση από επιλαχόντες.

        γ. Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του παραθερισμού των τέκνων. Διαδικασία και απαραίτητα δικαιολογητικά θα γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο.

Λήψη του εντύπου αίτησης (word) με κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο.

2024-03-27 Παιδικές κατασκηνώσεις ΑΙΤΗΣΗ

   

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Λγος (ΠΒ) ε.α. Γεώργιος Στέφος
Αντιπρόεδρος