Υποβολή αιτήσεων παραθερισμού για το ΚΑΑΥ Πλαταμώνα, παραθεριστικής περιόδου έτους 2019

1. Φέρεται σε γνώση των Μελών της ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΑΑΣ (Κεντρικό) και με την υπ΄ αριθ. Φ. 705/17/78975/Σ.1673/07 Μαρ.19 Διαταγή της 1ης Στρατιάς/ ΔΠΣΣ το ΚΑΑΥ Πλαταμώνα θα λειτουργήσει κατά το έτος 2019 στις ακόλουθες παραθεριστικές σειρές, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΣΕΙΡΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1

Δευτέρα 20 Μαι

Τετάρτη 29 Μαι

10

 

2

Παρασκευή 31 Μαι

Κυριακή 09 Ιουν

10

 

3

Τρίτη 11 Ιουν

Πέμπτη 20 Ιουν

10

 

4

Σάββατο 22 Ιουν

Κυριακή 30 Ιουν

09

 

5

Τρίτη 02 Ιουλ

Πέμπτη 11 Ιουλ

10

 

6

Σάββατο 13 Ιουλ

Κυριακή 21 Ιουλ

09

 

7

Τρίτη 23 Ιουλ

Πέμπτη 01 Αυγ

10

 

8

Σάββατο 03 Αυγ

Δευτέρα 12 Αυγ

10

 

9

Τετάρτη 14 Αυγ

Πέμπτη 22 Αυγ

09

 

10

Σάββατο 24 Αυγ

Κυριακή  01 Σεπ

09

 

11

Τρίτη 03 Σεπ

Πέμπτη 12 Σεπ

10

 

12

Σάββατο 14 Σεπ

Δευτέρα 23 Σεπ

10

 

 

2. Δικαίωμα παραθερισμού στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα έχουν όλα τα εγγεγραμμένα Μέλη της ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας.

Είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν και ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Μέλη, με την προϋπόθεση ότι :

α. θα υπάρχουν διαθέσιμα οικήματα και

β. δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωματικά μέλη για την υπόψη παραθεριστική σειρά.

 

3. Τα Μέλη μας που δικαιούνται και επιθυμούν να παραθερίσουν στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα, υποβάλλουν αίτηση στην ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας, οδός Μανδηλαρά 3 (5οςόροφος), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα παρακάτω.

 

4. Τα μέλη μας που φέρουν επίτιμο τίτλο, θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην 1ηΣτρατιά και όχι στην ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας.

 

5. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι παραθερισμού (εν αποστρατεία, εν ενεργεία, πολιτικός (-η) υπάλληλος ή ΠΥΣΥ) μόνο ο ένας έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση, πράγμα που δηλώνεται στην αίτηση.

 

6. Αίτηση Παραθερισμού

α. Προβλέπονται δύο έντυπα:

(1) Για τους Αξκούς ε.α. το έντυπο <<ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α.>> (ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΑΣ ΚΑΑΥ 1).

(2) Για τις ορφανικές Οικογένειες δηλαδή για τους/τις Συζύγους και τα τέκνα αποβιώσαντος Αξκου ε.α., το έντυπο <<ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ>> (ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΑΣ ΚΑΑΥ 2).

β. Υποδείγματα των αιτήσεων αυτών, καθώς και οδηγίες συμπληρώσεως επισυνάπτονται στο τέλος και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας (ήτοι eaaslarisas.net). Όσοι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να παίρνουν αντίτυπα αιτήσεων από τα γραφεία της ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας.

 

7. Υποβαλλόμενα με την Αίτηση δικαιολογητικά

α. Τα έγγαμα μέλη, καθώς και τα μέλη που έχουν τέκνα που δικαιούνται μόρια, προσκομίζουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το ενωρίτερον την 12 Οκτωβρίου 2018.

β. Για προστατευόμενα τέκνα:

                   Εκκαθαριστικό της Εφορίας, στο οποίο να αναγράφονται τα υπόψη τέκνα ως προστατευόμενα.

(1) Αν αυτά σπουδάζουν (μέχρι και 25 ετών) Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν ή Φ/Α της Φοιτητικής Ταυτότητας, με ταυτόχρονηεπίδειξη της πρωτότυπης, όπου να φαίνεται η Σχολή, η ημερομηνία έκδοσης και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών.

(2) Αν αυτά είναι άνεργα (μέχρι και 25 ετών) :

(α) Φ/Α και των δύο όψεων του Δελτίου Ανεργίας, με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου.

(β) Σε περίπτωση που αυτό έχει λήξει, επισυνάπτεται το πρόσφατο Τριμηνιαίο Αποδεικτικό Ανανέωσης από ΟΑΕΔ (Εκδίδεται ηλεκτρονικά).

γ. Για χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της Συζύγου του ή του Τέκνου:

Νόμιμα επικυρωμένο Φ/Α της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γνωμάτευση) από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) ή της Γνωμάτευσης (Αναπηρίας) από την ΑΣΥΕ (Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή) στην οποία να φαίνεται ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει αναπηρία 67% άνω και επί πλέον αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης , λόγω των παθήσεών του.

Αν το ποσοστό αναπηρίας είναι άνω του 67% και κάτω του 80% και δεν υπάρχει αναφορά στο θέμα της Αυτοεξυπηρέτησης τότε το αναφερόμενο μέλος δεν θεωρείται ΑΜΕΑ.

Αν το ποσοστό αναπηρίας είναι άνω του 80%, τότε το μέλος θεωρείται ΑΜΕΑ, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία στην υποβαλλόμενη γνωμάτευση υπάρχει παρατήρηση ότι το άτομο <<Δεν χρήζει βοηθείας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου>>.

          Οι υποβαλλόμενες γνωματεύσεις πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως , ή να αναγράφουν <<εφ΄ όρου ζωής>>.

δ. Για Λουτροθεραπεία (μόνο για στελέχη ε.α) :

                   Γνωμάτευση εντός του τρέχοντος έτους (2019) από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένη από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Νοσοκομείου , όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του.

ε. Για Μονογονεϊκή Οικογένεια:

(1) Περίπτωση Χηρείας:

Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η Κατάσταση της Χηρείας.

(α) Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης του Γάμου

Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης με την οποία ανατέθηκε η επιμέλεια των Τέκνων του (της).

(β) Περίπτωση της άγαμης Μητέρας με Ανήλικο Τέκνο:

Πιστοποιητικό Οικογενειακής  Καταστάσεως.

στ. Για Πολύτεκνη Οικογένεια(τέσσερα τέκνα έως 18 ετών και, αν σπουδάζουν, έως 24 ετών)

Πιστοποιητικό Οικογενειακής  Καταστάσεως.

ζ. Για όσες αιτήσεις αποσταλούν ταχυδρομικά, πλέον των παραπάνω, να αποστέλλεται και Φ/Α της ταυτότητος ΕΑΑΣ του αιτούντος.

 

8. Υποβολή Αιτήσεων

α. Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνεται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους, στα γραφεία της ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας, Μανδηλαρά 3 (5ος  Όροφος).

β. Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση << ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας, Μανδηλαρά 3 (5ος όροφος) ΤΚ 41222, Λάρισα».  Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος.

 

9. Χρονικά Όρια

α. Ημερομηνία Κατάθεσης Αιτήσεων

Από Τετάρτη 20 Μαρτίου μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 29 Μαρτίου 2019. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

β. Ημέρες και Ώρες Υποβολής Αιτήσεων:

Από Δευτέρα έως και Παρασκευή κάθε εβδομάδος και από 10:00 .έως 12:00.

γ. Για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικά, η σφραγίδα του ταχυδρομείου θα πρέπει να είναι στα χρονικά όρια που προαναφέρθηκαν.

 

10. Παραλαβή και Έλεγχος Αιτήσεων.

α. Η Παραλαβή και ο Έλεγχος όλων των Αιτήσεων θα πραγματοποιείται από τη σχετική Επιτροπή , ορισθείσα από το ΤΣ/ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας με την υπ΄αριθ. 6/2019 απόφασή του.

β. Για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικά, η ευθύνη της ορθής συντάξεως ανήκει αποκλειστικά στον αιτούντα. Η επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να έλθει σε επαφή με τον αιτούντα για διόρθωση τυχόν λαθών, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει , μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής. Για το λόγο αυτό, οι αιτήσεις δεν θα πρέπει να αποσταλούν τις τελευταίες ημέρες και οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένα τηλέφωνα και ηλεκτρονική διεύθυνση. (e-mail).

γ. Αιτήσεις που αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία (fax) ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

δ. Αιτήσεις που προσκομίζονται από αντιπρόσωπο, θα πρέπει να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής τους, όπως και οι αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά . Επίσης ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση από τον αιτούντα, νόμιμα επικυρωμένη.

 

11. Διάφορα

α. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις θα πρωτοκολλώνται και θα δίδεται αποδεικτικό παραλαβής στον αιτούντα.

β. Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να παραθερίσει στην περίοδο που επιλέχθηκε, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει στην ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την έναρξη της υπόψη παραθεριστικής σειράς, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι παραθέρισε και κατά συνέπεια θα έχει αρνητικά μόρια για το έτος 2020.

γ. Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων μπορούν να κατατεθούν στην ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας εγγράφως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία που αυτά θα ανακοινωθούν. Μετά την παρέλευση 15 ημερών, ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα δίδεται απάντηση.

δ. Η ενδιάμεση ημέρα, των παραθεριστικών σειρών, ορίζεται ως ημέρα στέγασης-αποστέγασης (παράδοσης – παραλαβής) των εμπλεκομένων παραθεριστών και διατίθεται για μια επιπλέον διανυκτέρευση (χωρίς μίσθωμα). Η παράδοση θα γίνεται από τον παραδίδοντα απευθείας στον παραλαμβάνοντα με υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου.

 

12.   Κριτήρια Επιλογής και Μοριοδότησης.

α. Σχετικά Έγγραφα:

(1) Η από 31 Μαρτίου 1981 απόφαση ΥΕΘΑ (Αριθμ. ΦΕΚ 181Β).

(2) Η από 3 Ιουνίου απόφαση ΥΕΘΑ (Αριθμ. ΦΕΚ 1139Β).

(3) Η από 26 Αυγ. 2013 απόφαση ΥΦΕΘΑ (Αριθμ. ΦΕΚ 2158Β)

(4) Παγία Δγη ΓΕΣ 9-24/2018.

(5) Ανακοίνωση ΕΑΑΣ για παραθερισμό στα ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα.

β. Η μοριοδότηση και η επιλογή θα γίνει αφού ληφθούν υπόψη τα κριτήρια των παραπάνω (2) έως (5) σχετικά και οι αποφάσεις του ΔΣ/ΕΑΑΣ.

γ. Οι ειδικές κατηγορίες θα επιλεγούν για παραθερισμό κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας , ανεξαρτήτως μοριοδότησης,  σύμφωνα με την προσθήκη 1 του παραπάνω (4) σχετικού.

Οι λοιποί θα κατανέμονται σύμφωνα με τον αριθμό μορίων που θα έχουν, όπως και στα υπόλοιπα μέλη. Προς τον σκοπό αυτόν δημιουργείται μία ξεχωριστή κατάσταση μόνο με αυτούς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, με φθίνουσα ταξινόμηση ώστε οι διατιθέμενες θέσεις να καλύπτονται από αυτούς που έχουν τα περισσότερα μόρια σε συνδυασμό με τις επιλογές προτίμησης παραθεριστικής σειράς ενός εκάστου.

                 Το ΤΣ/ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας

Σχετικά έγγραφα

ΦΕΚ 181 B1981

ΦΕΚ 1139 B2011

ΦΕΚ 2158 2013

Αίτηση Αξιωματικού εα

Αίτηση Ορφανικής Οικογένειας

Διαταγή ΕΑΑΣ για ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα.doc

Δγη 1ης Στρατιάς-ΔΠΣΣ (Παραθερισμός 2019)

Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήσεων