Ενημέρωση περί αναδρομικών συντάξεων

Κοινοποιείται ενημερωτικό έγγραφο δικηγορικού  γραφείου, που αφορά αναδρομικά συντάξεων, όπως παρακάτω:

 

95f9ab54f23329d7e303449435e305e6--free-icon-ui (1)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Θεσσαλονίκη – Κομνηνών 17

6937712066 – arvaniti.vivi@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 11ΜΗΝΟΥ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Στο πνεύμα των εξελίξεων περί καταβολής των αναδρομικών μας, το γραφείο μας σας ενημερώνει πως σύμφωνα με την πολυαναμενόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση της Βουλής:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Επιστρέφονται αναδρομικά ποσά συντάξεων που αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες μειώσεις των κύριων συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της υποπαρ. Β3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

Άρθρο 2

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι επιστροφής αναδρομικών ποσών είναι οι κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις του βαρύνουν το Δημόσιο, είτε τους οικείους φορείς, καθώς και ….

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου της παραγράφου 1, δικαιούχοι καθίστανται οι νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, με υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.

Για τους δικαιούχους της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος. Ο έλεγχος γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από τη Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, στις οποίες και αποστέλλονται τα αποτελέσματα.

Οι αιτούντες που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης από υπαιτιότητά τους, αναζητούνται τα καταβαλλόμενα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Άρθρο 3

Ειδικότερες περιπτώσεις

Σε περίπτωση λήψης μίας κύριας και μίας επικουρικής σύνταξης, επιστρέφεται στο δικαιούχο μόνο το ποσό που αφορά στην περικοπή που έχει διενεργηθεί βάσει των ανωτέρω διατάξεων στην κύρια σύνταξη.

Σε περίπτωση λήψης δυο κύριων συντάξεων, μία εκ των οποίων από μη αναγραφόμενο στο άρθρο 2 της παρούσας φορέα, επιστρέφονται στον δικαιούχο τα ποσά που αφορούν στην μείωση που έχει διενεργηθεί βάσει των ανωτέρω διατάξεων στην κύρια σύνταξη που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 4

Φορέας καταβολής

Ο e-ΕΦΚΑ, στον οποίο περιήλθαν σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4387/2016 οι εν γένει αρμοδιότητες που αφορούν στις συντάξεις του Δημοσίου διενεργεί επιστροφές στους συνταξιούχους που υπάγονται σε αυτόν, καθώς και στους συνταξιούχους της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

Άρθρο 5

Τρόπος και χρόνος καταβολής

Η καταβολή των επιστρεπτέων από τον e-ΕΦΚΑ ποσών γίνεται με εφάπαξ καταβολή μέχρι την 31η.12.2020.

Το μικτό ποσό που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των επιστρεπτέων ποσών, υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για το διάστημα από 11.6.2015 έως 31.06.2015 και σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) από 01.07.2015 έως 12.5.2016.

Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.
Τα ανωτέρω ποσά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, του Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Κατά την καταβολή των ποσών δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
Κατά την καταβολή των ποσών δεν διενεργείται παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Υπό το φως των ανωτέρω διευκρινίσεων, γνωρίζετε πλέον ξεκάθαρα τι να περιμένετε, σε τι συνίσταται το ποσό που θα λάβετε και τί αφορά. Τα χρήματα αυτά άλλωστε δίδονται σε όλους ανεξαιρέτως.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ για ακόμη μία φορά, πως οι κληρονόμοι δικαιώματος λήψης αναδρομικών θα πρέπει να κινήσουν οι ίδιοι την διαδικασία προκειμένου να λάβουν το ποσό που τους αντιστοιχεί και πως θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να υποδείξουν/αποστείλουν τα αποδεικτικά έγγραφα που θα τους ζητηθούν.

Τέλος, και σημαντικότερο όλων, προκειμένου να λυθεί η απορία όλων και να εξατμιστεί κάθε αμφιβολία, τονίζω πως ο δικαστικός μας αγώνας ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. Δεν δύναται κανείς να μας στερήσει το αναφαίρετο δικαίωμα μας να αναζητήσουμε το σύνολο των περικοπών που αδίκως μας επιβλήθηκαν, ΔΙΟΤΙ ήδη έχουμε ασκήσει τις αγωγές μας.

Οι ασκηθείσες αγωγές μας βρίσκονται στην διαδικασία προσδιορισμού, κι όσο χρονοβόρα κι αν αποδειχθεί η διαδικασία αυτή, εμείς θα περιμένουμε καρτερικά την επιβολή της δικαιοσύνης. Με την επιστροφή αναδρομικών 11 μηνών, δεν αποσβένεται το ασκηθέν δικαίωμα μας να διεκδικήσουμε την επιστροφή αναδρομικών χρόνιων κρατήσεων. ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΚΑΣΤΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ!

Η παρούσα καταβολή αναδρομικών αποτελεί μία κίνηση πολιτική, που ουδεμία σχέση έχει με την δική μας, δικαστική διεκδίκηση. Κι όπως εξαρχής τόνιζε και επαναλάμβανε το δικηγορικό μας γραφείο, στις διεκδικήσεις αυτές δικαίωμα θα έχουν ΜΟΝΟ όσοι κινηθούν δικαστικά. Όσοι δεν πρόλαβαν να προσφύγουν ήδη στη δικαιοσύνη, θα γίνουν μονάχα αποδέκτες της εντεκάμηνης κοροϊδίας της Κυβέρνησης.

Και για να καταλάβετε καλύτερα για ποιον λόγο επιμέναμε στην άσκηση αγωγών, αρκεί να σας ενημερώσουμε πως…εκτός από επικουρικές και δώρα, η κυβέρνηση αφαιρεί από το 11μηνο και τις περικοπές του νόμου Κουτρουμάνη (ν. 4051/2012)! Τα αναδρομικά ποσά που θα καταβληθούν στους συνταξιούχους του Δημοσίου αφορούν μόνο τις περικοπές του νόμου 4093/2012.

Παραμένουμε στη διάθεση όλων, κάθε αποστράτου, κάθε σώματος, κάθε Ομοσπονδίας – Σωματείου – μεμονωμένου ατόμου, προκειμένου να βοηθήσουμε και να επεξηγήσουμε περαιτέρω την πορεία των εξελίξεων.

Με τιμή,

Αρβανίτη Παρασκευή

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κομνηνών 17 – Λουλουδάδικα Θεσσαλονίκης

6937712066 – arvaniti.vivi@gmail.com

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος