ΚΑΑΥ 2018

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΕΤΟΥΣ 2018

1.Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με τη διαταγή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, η Παραθεριστική Περίοδος 2017 για τα ΚΑΑΥ, περιλαμβάνει δώδεκα (12)περιόδους, όπως παρακάτω:
α. Παραθεριστικές Σειρές
1η: Από Δευτέρα 14 έως Τετάρτη 23 Μαϊ 18 (10 ημέρες).
2η: Από Πέμπτη 25 Μαϊ έως Κυριακή 03 Ιουν 18 (10 ημέρες).
3η: Από Τρίτη 05 έως Τετάρτη 14 Ιουν 18 (10 ημέρες).
4η: Από Σάββατο 16 έως Τρίτη 26 Ιουν 18 (11 ημέρες).
5η: Από Πέμπτη 28 Ιουν έως Κυριακή 08 Ιουλ 18 (11 ημέρες).
6η: Από Τρίτη 10 έως Πέμπτη 19 Ιουλ 18 (10 ημέρες).
7η: Από Σάββατο 21 έως Τρίτη 31 Ιουλ 18 (11 ημέρες).
8η: Από Πέμπτη 02 έως Κυριακή 12 Αυγ 18 (11 ημέρες).
9η: Από Τρίτη 14 έως Πέμπτη 23 Αυγ 18 (10 ημέρες).
10η: Από Σάββατο 25 Αυγ έως Τρίτη 04 Σεπ 18 (11 ημέρες).
11η: Από Πέμπτη 06 έως Κυριακή 16 Σεπ 18 (11 ημέρες).
12η: Από Τρίτη 18 έως Παρασκευή 28 Σεπ 18 (11 ημέρες).

2. Για τα δικαιούμενα μέλη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει αυτοπροσώπως από τους ιδίους από την Τετάρτ, 21 Μαρ 2018, μέχρι και την Παρασκευή, 30 Μαρ 2018 καθημερινά και από 10.00 έως 12.30 ώρα.
3. Η ημερομηνία πέρατος υποβολής θα τηρηθεί, διότι ο χρόνος υποβολής στην 1η Στρατιά, των καταστάσεων με τους επιλεγέντες για παραθέριση, είναι περιορισμένος.
4. Υπόψη οι παρακάτω ”ΟΔΗΓΙΕΣ”

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΑΥ.
1. Δικαιολογητικά για όλες τις Περιπτώσεις
α. Αίτηση ( από την Ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας ή χορηγείται από το Γραφείο της EAAΣ).
β. Φωτοαντίγραφο της Ταυτότητας της EAAΣ (Υποχρεωτική η επίδειξη της πρωτότυπης).

2. Επιπλέον Δικαιολογητικά κατά Περίπτωση.
α. Για τα δηλούμενα Τέκνα.:
(1) Για όλα τέκνα, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
(2) Επιπλέον δικαιολογητικά για τέκνα άνω των 18 ετών και μέχρι 25(γεννηθέντες από 1/1/1993 και μετά) που είναι άγαμα, σπουδάζουν ή είναι άνεργα, με την προϋπόθεση να είναι προστατευόμενα:
(α) Για τα Σπουδάζοντα Τέκνα, πρόσφατη Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν ή Φ/Α της Φοιτητικής Ταυτότητας, όπου να φαίνεται η Σχολή και η ημερομηνία έκδοσης θεωρημένη από ΚΕΠ.
(β) Για τα Άνεργα Τέκνα:
1/ Φ/Α και των δυο όψεων του Δελτίου Ανεργίας. Σε περίπτωση λήξεως επισυνάπτεται το πρόσφατο Τριμηνιαίο Αποδεικτικό Ανανέωσης από ΟΑΕΔ (Εκδίδεται ηλεκτρονικά).
2/ Φ/Α του Εκκαθαριστικού Φορολογικού Σημειώματος για το οικονομικό έτος 2016, θεωρημένο από ΚΕΠ, για απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων Τέκνων.
β. Για Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της συζύγου ή του τέκνου του:
(1) Φ/Α του Έγκυρου Πιστοποιητικού καταστάσεως ΑΜΕΑ από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας), θεωρημένο από ΚΕΠ, ή Φ/Α του Έγκυρου Πιστοποιητικού Καταστάσεως ΑΜΕΑ από την ΑΣΥΕ (Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού), που να φαίνεται υποχρεωτικά το ποσοστό αναπηρίας και ότι χρειάζεται την Βοήθεια Ετέρου Προσώπου. Διευκρινίζεται ότι ως άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ορίζονται τα άτομα που δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και να έχουν (αυτοί μόνο) ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. ( Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β).
γ. Για Λουτροθεραπεία
Γνωμάτευση εντός του Τρέχοντος Έτους από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένης από τον Διευθυντή (ή Υποδιευθυντή) του Νοσοκομείου, όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του.
δ. Για Μονογονεϊκή Οικογένεια, οποιοδήποτε δικαιολογητικό από αρμόδια Δημόσια Αρχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του Γονέα Μονογονεϊκής Οικογένειας και συγκεκριμένα :
(1) Περίπτωση Χηρείας του Μονογονέα : Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η Κατάσταση της Χηρείας.
(2) Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης του Γάμου : Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της επιμέλειας σε έναν εκ των Διαζευγμένων.
(3) Περίπτωση της Άγαμης Μητέρας με Ανήλικο Τέκνο : Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
ε. Για Πολύτεκνη Οικογένεια, πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως. Πολύτεκνες θεωρούνται όσοι έχουν τέσσερα (4) τέκνα έως 18 ετών και έως 25 (γεννηθέντες από 1/1/1993 και μετά) για τους φοιτούντες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.