Παραθεριστικές Σειρές 2019, ΚΑΑΥ Πλαταμώνα

ΠΡΟΣ: 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-
Πίνακας Αποδεκτών ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Τηλέφ.(Εσωτ.) 3174
ΚΟΙΝ: Φ.705/55/87738
Σ.3235
Λάρισα, 16 Μαϊ 19

ΘΕΜΑ: ΚΑΑΥ (Παραθεριστικές Σειρές-Οικήματα ΕΑΑΣ Παραρτήματος Λάρισας)
ΣΧΕΤ: α. ΠαΔ 9-24/2018/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ «Περί Λειτουργίας ΚΑΑΥ»
β. Φ.705/17/78975/Σ.1673/07 Μαρ 19/1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/ΔΠΣΣ

1. Αποστέλλονται, σε συνέχεια του (β) σχετικού και σύμφωνα με το (α)
όμοιο, ονομαστικές καταστάσεις των δικαιούμενων παραθερισμού στο ΚΑΑΥ ΠΛΑ-
ΤΑΜΩΝΑ, κατά τη θερινή περίοδο 2019, μελών ΕΑΑΣ Παραρτήματος Λάρισας με
τα διαθέσιμα οικήματα, σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, όπως υπεβλήθησαν από
τους ιδίους και ανάλογα με τις δυνατότητες διάθεσης διαμερισμάτων, όπως στα
Παραρτήματα «Α» μέχρι «ΙΑ».
2. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

3. Χειριστής: Επιτελής ΔΠΣΣ/ΤΣΚ, Τχης (ΑΠΖ) Δημήτριος Μπούτλας, τηλ
851-3174, 2410993174.
Ακριβές Αντίγραφο Υποστράτηγος Ιωάννης Παπαναγνώστου
Υποδιοικητής
Τχης (ΑΠΖ) Δημήτριος Μπούτλας
Επιτελής ΔΠΣΣ/ΤΣΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Πίνακας Κανονικών – Αναπληρωματικών Παραθεριστών Μελών ΕΑΑΣ Πα-
ραρτήματος Λάρισας, 1ης Παραθεριστικής Σειράς (20 – 29 Μαϊ 19) στο ΚΑΑΥ
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
«Β» Πίνακας Κανονικών – Αναπληρωματικών Παραθεριστών Μελών ΕΑΑΣ Πα-
ραρτήματος Λάρισας, 2ης Παραθεριστικής Σειράς (31 Μαϊ – 09 Ιουν 19) στο
ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
«Γ» Πίνακας Κανονικών – Αναπληρωματικών Παραθεριστών Μελών ΕΑΑΣ Πα-
ραρτήματος Λάρισας, 3ης Παραθεριστικής Σειράς (11 – 20 Ιουν 19) στο ΚΑΑΥ
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
«Δ» Πίνακας Κανονικών – Αναπληρωματικών Παραθεριστών Μελών ΕΑΑΣ Πα-
ραρτήματος Λάρισας, 4ης Παραθεριστικής Σειράς (22 – 30 Ιουν 19) στο ΚΑΑΥ
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
«Ε» Πίνακας Κανονικών – Αναπληρωματικών Παραθεριστών Μελών ΕΑΑΣ Πα-
ραρτήματος Λάρισας, 5ης Παραθεριστικής Σειράς (01 – 11 Ιουλ 19) στο ΚΑΑΥ
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
«ΣΤ»Πίνακας Κανονικών – Αναπληρωματικών Παραθεριστών Μελών ΕΑΑΣ Πα-
ραρτήματος Λάρισας, 6ης Παραθεριστικής Σειράς (13 – 21 Ιουλ 19) στο ΚΑΑΥ
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
«Ζ» Πίνακας Κανονικών – Αναπληρωματικών Παραθεριστών Μελών ΕΑΑΣ Πα-
ραρτήματος Λάρισας, 7ης Παραθεριστικής Σειράς (23 – 01 Αυγ 19) στο ΚΑΑΥ
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
«Η» Πίνακας Κανονικών – Αναπληρωματικών Παραθεριστών Μελών ΕΑΑΣ Πα-
ραρτήματος Λάρισας, 8ης Παραθεριστικής Σειράς (03 – 12 Αυγ 19) στο ΚΑΑΥ
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
«Θ» Πίνακας Κανονικών – Αναπληρωματικών Παραθεριστών Μελών ΕΑΑΣ Πα-
ραρτήματος Λάρισας, 9ης Παραθεριστικής Σειράς (14 – 22 Αυγ 19) στο ΚΑΑΥ
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
«Ι» Πίνακας Κανονικών – Αναπληρωματικών Παραθεριστών Μελών ΕΑΑΣ Πα-
ραρτήματος Λάρισας, 10ης Παραθεριστικής Σειράς (24 Αυγ – 01 Σεπ 19) στο
ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
«ΙΑ» Πίνακας Κανονικών – Αναπληρωματικών Παραθεριστών Μελών ΕΑΑΣ Πα-
ραρτήματος Λάρισας, 11ης Παραθεριστικής Σειράς (03 – 12 Σεπ 19) στο ΚΑ-
ΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
«ΙΒ» Πίνακας Κανονικών – Αναπληρωματικών Παραθεριστών Μελών ΕΑΑΣ Πα-
ραρτήματος Λάρισας, 12ης Παραθεριστικής Σειράς (14 – 23 Σεπ 19) στο ΚΑ-
ΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΕΑΑΣ Παραρτήματος Λάρισας (Μανδηλαρά 3, Τ.Κ 41223 Λάρισα)
Αποδέκτες για Πληροφορία
1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/ΔΠΣΣ
Ανθστης (ΠΒ) Δήμητρα Παύλου
17/05/2019 10:23

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
16 Μαϊ 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ Φ.705/55/87738/Σ.3235
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 1ης (20 – 29 ΜΑΪ 19) ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Α/Α ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ (α) ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
1 40416 Ανχης ε.α Αδαμούλης Κων/νος
2 54869 Λγος ε.α Σταγάκης Αστέριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

(α) Διάθεση οικήματος με μέριμνα του ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ από τις οκταπλοκα-
τοικίες «Ε» και «Γ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ Φ.705/55/87738/Σ.3235
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 2ης (31 ΜΑΪ – 09 ΙΟΥΝ 19) ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙ-
ΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Α/Α ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ (α) ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
1 49402 Aνχης ε.α. Μιχάλης Χρήστος
2 49396 Aνχης ε.α. Γατής Σταύρος
3 44754 Ταξχος ε.α. Αγγελέτος Νικόλαος
4 55796 Λγός ε.α Αθανασός Χρήστος
5 43439 Σχης ε.α. Μανωλάς Βασίλειος
6 41008 Aνχης ε.α. Πολυδέρας Γεώργιος
7 51014 Λγός ε.α Φώλιας Κωνσταντίνος
8 52804 Λγός ε.α Πατσιούρας Αθανάσιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
9 57311 Ανθλγός ε.α Τασιόπουλος Απόστολος
10 57193 Λγός ε.α Μακρόπουλος Ρήγας
11 45482 Λγός ε.α Ευαγγέλου Στέφανος

(α) Διάθεση οικήματος με μέριμνα του ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ από τις οκταπλοκα-
τοικίες «Ε» και «Γ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.705/55/87738/Σ.3235
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 3ης (11 – 20 ΙΟΥΝ 19) ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Α/Α ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ(α) ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
1 43203 Τχης ε.α. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης
2 54951 Λγός ε.α Τσακιρίδης Βασίλειος
3 ΙΚΣ:433 Σχης ε.α. Κόκκινος Κωνσταντίνος
4 63647 Ανθστής ε.α. Καραδήμος Ιωάννης
5 70509 Aνχης ε.α. Δόλγυρας Στέργιος
6 44580 Αντγος ε.α. Λεοντάρης Δημήτριος
7 47862 Ταξχος ε.α. Στέφος Κοσμάς
8 36300 Σχης ε.α. Μάρκου Δημήτριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
9 55051 Τχης ε.α. Ιακωβάκης Αθανάσιος
10 49471 Λγός ε.α Κουκουτίμπας Αχιλλεύς
11 35900 Σχης ε.α. Βουρεξακης Μιχαήλ
12 53215 Λγος ε.α Πιπερτζή Γαλήνη
13 45376 Τχης ε.α. Κληματσούδας Απόστολος
14 41305 Ταξχος ε.α. Στούμπος Γεώργιος
15 49566 Λγός ε.α Mπατζάνας Αλέξανδρος
16 46974 Τχης ε.α. Παπαδημητρίου Βασίλειος

(α) Διάθεση οικήματος με μέριμνα του ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ από τις οκταπλοκα-
τοικίες «Ε» και «Γ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.705/55/87738/Σ.3235
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 4ης (22 – 30 ΙΟΥΝ 19) ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Α/Α ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
1 54718(ΑΤ ΕΑΑΣ)Τέκνο Λγού Καρυπίδης Αναστάσιος 33 ΟΡΦΑΝΙΚΗ
2 60516(ΑΤ ΕΑΑΣ)Τέκνο Λγού Πανουργιά Γεωργία 32 ΟΡΦΑΝΙΚΗ
3 57338 Ανθλγός ε.α. Παπαχρήστος Βασίλειος 14
4 54092 Τχης ε.α. Σαμαρνιώτης Νικόλαος E3
5 42437 Ταξχος ε.α. Περπερής Αντώνιος E1
6 55517 Λγός ε.α Ντούσιος Ιωάννης 13
7 47722 Aνχης ε.α. Σάρρος Ευστράτιος E4
8 52680 Σχης ε.α. Κάστρος Λάμπρος E2

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
9 49283 Λγός ε.α Πάντος Γρηγόριος
10 52899 Λγός ε.α Τσάνας Ανάργυρος
11 43025 Aνχης ε.α. Καραβίδας Θεοδόσιος
12 49827 Σχης ε.α. Κρίτσας Σταύρος
13 36464 Υπτγος ε.α. Ζαχούλας Αχιλλεύς
14 379 Σχης ε.α. Ταζε Κογια Άννα
15 31033 Ταξχος ε.α. Λυμπίκης Χρήστος
16 34694 Σχης ε.α. Χαρατσάρης Σπυρίδων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.705/55/87738/Σ.3235
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 5ης (01 – 11 ΙΟΥΛ 19) ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Α/Α ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
1 44505 Ταξχος ε.α. Μαλισόβας Χρήστος Ε2 AMEA
2 56373 Ανθλγός ε.α. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης 32
3 45058 Υπτγος ε.α. Σβερώνης Χρήστος Ε5
4 48841 Λγός ε.α Νασόπουλος Βασίλειος 14
5 58605 Ανθλγός ε.α. Δερμάνης Χρήστος 13
6 45813 Ταξχος ε.α. Λυμπίκης Δημήτριος Ε6

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
7 56540 Τχης ε.α. Αραμπατζής Κωνσταντίνος AMEA
8 58828 Λγός ε.α Πατρίκαλος Δημήτριος
9 45096 Σχης ε.α. Μανώλης Δημήτριος
10 54281 Ανθλγός ε.α Καρανάσιος Βασίλειος
11 47532 Τχης ε.α. Τσοπούρογλου Σάββας
12 49963 Τχης ε.α. Τσιάρας Κλεάνθης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ Φ.705/55/87738/Σ.3235
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 6ης (13-21 ΙΟΥΛ 18) ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Α/Α ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
1 48892 Aνχης ε.α. Βαβάς Αστέριος Ε2 AMEA
2 45756 Ταξχος ε.α. Κουκουρίδης Γεώργιος Ε6
3 51683 Aνχης ε.α. Δρακωτός Αντώνιος 14
4 58747 Ανθλγός ε.α. Λίταινας Αθανάσιος 26 ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
5 49496 Σχης ε.α. Φίλιος Δημήτριος Ε1
6 66290 Ανθστής ε.α. Αγγελακόπουλος Χαρίσης 32

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
7 56540 Τχης ε.α. Αραμπατζής Κωνσταντίνος ΑΜΕΑ
8 54024 Λγός ε.α Σαρρής Νικόλαος ΑΜΕΑ
9 45815 Ταξχος ε.α. Μπέλτσιος Αντώνιος
10 56414 Λγός ε.α Γεροκώστας Κωνσταντίνος
11 43936 Aνχης ε.α. Παπαβασιλείου Αντώνιος
12 44602 Αντγος ε.α. Γρυλλάκης Νικόλαος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΗ Φ.705/55/87738/Σ.3235
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 7ης (23 ΙΟΥΛ-01 ΑΥΓ 19) ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙ-
ΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Α/Α ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
1 37073 Ταξχος ε.α. Μουχάκης Αθανάσιος Ε2 AMEA
2 45725 Ταξχος ε.α. Κιριμκίρογλου Γεώργιος Ε6
3 51404 Λγός ε.α Φωτίου Γεώργιος 33
4 49446 Aνχης ε.α. Βασιλούδης Νικόλαος 14
5 51589 Aνχης ε.α. Ζαφειρίου Φανή 13
6 38865 Σχης ε.α. Μπουλομύτης Φώτιος E5

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
7 49492 Τχης ε.α. Τεγόπουλος Νικόλαος ΑΜΕΑ
8 55648 Τχης ε.α. Τριανταφύλλου Ιωάννης ΑΜΕΑ
9 56540 Τχης ε.α. Αραμπατζής Κωνσταντίνος ΑΜΕΑ
10 54024 Λγός ε.α Σαρρής Νικόλαος ΑΜΕΑ
11 59664 Ανθλγος ε.α Μανούσιος Γεώργιος
12 54206 Ιλχος Τσουμάνης Αθανάσιος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» ΣΤΗ Φ.705/55/87738/Σ.3235
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 8ης (03-12 ΑΥΓ 19) ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Α/Α ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
1 48025 Σχης ε.α. Ζιώγας Γεώργιος 14 ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ
2 42397 Αντγος ε.α. Παλαμιώτης Νικόλαος Ε6
3 35829 Υπτγος ε.α. Ιωάννου Δημήτριος E2
4 46362 Ταξχος ε.α. Καρατσιβούδης Παναγιώτης 13
5 54201 Λγός ε.α Τσιάκαλος Κωνσταντίνος 32
6 54271 Aνχης ε.α. Θεοχάρης Εμμανουήλ 33

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
7 49492 Τχης ε.α. Τεγόπουλος Νικόλαος
8 55648 Τχης ε.α. Τριανταφύλλου Ιωάννης
9 54024 Λγός ε.α Σαρρής Νικόλαος
10 51886 (ΑΤ ΕΑΑΣ) Τέκνο Aνχη Μαμάτας Απόστολος
11 41034 Σχης ε.α. Λαλόπουλος Γεώργιος
12 44109 Ταξχος ε.α. Χατζησαλατας Χρήστος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗ Φ.705/55/87738/Σ.3235
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 9ης (14-22 ΑΥΓ 19) ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Α/Α ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
1 41932 Ταξχος ε.α. Παπαδήμας Σωτήριος Ε2 AMEA
2 36249 Υπτγος ε.α. Γοναλάκης Εμμανουήλ Ε6
3 49889 Aνχης ε.α. Ντικούλης Γεώργιος E1
4 47296 Ταξχος ε.α. Ζάκκας Αχιλλεύς Ε5
5 54887 Τχης ε.α. Παπουτσής Βασίλειος 13
6 54916 Τχης ε.α. Ντιντιούμης Νικόλαος 14

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
7 49492 Τχης ε.α. Τεγόπουλος Νικόλαος ΑΜΕΑ
8 51886(ΑΤ ΕΑΑΣ) Τέκνο Aνχη Μαμάτας Απόστολος ΟΡΦΑΝΙΚΗ
9 53342 Τχης ε.α. Μπαλντούνα Ευαγγελία
10 43551 Αντγος ε.α. Βλάχος Κωνσταντίνος
11 43541 Ταξχος ε.α. Ανδριανού Κωνσταντίνος
12 57021 Λγός ε.α Αρσένιου Χρήστος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» ΣΤΗ Φ.705/55/87738/Σ.3235
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 10ης (24 ΑΥΓ- 01 ΣΕΠ 19) ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙ-
ΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Α/Α ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
1 43930 Τχης ε.α. Τριανταφυλλίδης Ιωάννης Ε2 AMEA
2 55025 Τχης ε.α. Φίκας Δημοσθένης Ε6
3 53496 Λγός ε.α Ανδρεάδου Όλγα 13
4 50486 Aνχης ε.α. Σωτήρης Ηλίας Ε5
5 48654 Σχης ε.α. Αραμπατζής Ιωάννης Ε1
6 52707 Λγός ε.α Καπιτζίκας Κωνσταντίνος 14

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
7 51886(ΑΤ ΕΑΑΣ)Τέκνο Aνχη Μαμάτας Απόστολος ΟΡΦΑΝΙΚΗ
8 135141 Aνχης ε.α. Παπαστολόπουλος Ηλίας
9 55644 Τχης ε.α. Νικούλης Νικόλαος
10 48149 Τχης ε.α. Χιωτακης Πολυχρόνης
11 64020 Aνχης ε.α. Χάμος Γεώργιος
12 42832 Υπτγος ε.α. Ρομπολας Σωτήριος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΑ» ΣΤΗ Φ.705/55/87738/Σ.3235
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 11ης (03-12 ΣΕΠ 19) ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Α/Α ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
1 59715 Λγός ε.α Τσιλοφύτης Ιωάννης 14
2 44219 Σχης ε.α. Παπαπαρίσης Απόστολος Ε2
3 41348 Ταξχος ε.α. Καλογιάννης Γεώργιος Ε1
4 44845 Σχης ε.α. Τέκος Βασίλειος Ε5
5 47957 Σχης ε.α. Χατζής Σωτήριος Ε6
6 57229 Ανθλγός ε.εα. Γκασίδης Ελευθέριος 33
7 66423 Ανθστής ε.α. Τζιγκούρας Νικόλαος 32
8 51430 Λγός ε.α Ζάχος Γεώργιος 13

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
9 53152 Λγός ε.α Ευθυμιάδη Αφροδίτη
10 42603 Aνχης ε.α. Βρατσίστας Γεώργιος
11 41616(ΑΤ ΕΑΑΣ)Χήρα Aνχη Παπαδοπούλου Αναστασία
12 69639 Ανθστής ε.α. Δεμιρκαπογλου Χρήστος
13 68576 Ανθστής ε.α. Γιανκάκης Παρασκευάς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΒ» ΣΤΗ Φ.705/55/87738/Σ.3235
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 12ης (14-23 ΣΕΠ 19) ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
Α/Α ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
1 50124 Τχης ε.α. Τσακνάκης Φώτιος 13
2 44613 Υπτγος ε.α. Τσιούτρας Αλέξανδρος Ε1
3 37113 Υπτγος ε.α. Μανδράλης Γεώργιος Ε2
4 51449 Λγός ε.α Στέφος Γεώργιος 32
5 60208 Λγός ε.α Τσιάννη Ευαγγελία 33
6 48876 Aνχης ε.α. Ραυτόπουλος Θωμάς Ε5
7 49574 Aνχης ε.α. Σπανοθύμιος Ελευθέριος Ε6
8 41146 Τχης ε.α. Παπαχρήστος Παναγιώτης 14

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
9 68576 Ανθστής ε.α. Γιανκάκης Παρασκευάς

Ακριβές Αντίγραφο Υποστράτηγος Παντελής Κατσαΐτης
Επιτελάρχης
Τχης (ΑΠΖ) Δημήτριος Μπούτλας
Επιτελής ΔΠΣΣ/ΤΣΕ