Θερινές Παιδικές Κατασκηνώσεις Έτους 2022 – 02 (ΑΜΕΑ)

1. Σας γνωρίζουμε, ότι στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, το ΓΕΣ θα επιδοτήσει τον παραθερισμό σε ειδικές κατασκηνώσεις των τέκνων ΑμεΑ του προσωπικού του ΣΞ, για το τρέχον έτος.

α. Επιδοτούμενο Ποσό – Δικαιούχοι:

(1) Η επιδότηση σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) σχετικό, ανέρχεται στο ποσό των 52€ ημερησίως για παραθερισμό έως και 15 ημερών. Τυχόν αύξηση/ μείωση (έκδοση νέας ΚΥΑ) του ύψους του τροφείου για το 2022 συνεπάγεται ισόποση αναπροσαρμογή.

(2) Δικαιούχοι επιδότησης είναι το στρατιωτικό (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) προσωπικό, του Στρατού Ξηράς που υπηρετεί / διαμένει σε Μονάδα – Υπηρεσία της Ελληνικής Επικράτειας με τέκνο ΑμεΑ.

2. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Έγκριση Δικαιούχων

α. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι 09 Ιουν 2022 και ώρα 23:59  αναφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό των τέκνων ως ΑμεΑ, στο Παράρτημα Λάρισας.

β. Στην αναφορά κάθε ενδιαφερόμενου να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία:

(1) Ονοματεπώνυμο γονέα.

(2) Ονοματεπώνυμο τέκνου

3. Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του παραθερισμού (περί τα μέσα Δεκ 22) Διαδικασία και απαραίτητα δικαιολογητικά θα γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο

4.  Κλικ εδώ για να κάνετε λήψη του εντύπου αίτησης

5. Υποβολή αίτησης:

α. Στα γραφεία του παραρτήματος Λάρισας, κατόπιν ραντεβού.

β. Ηλεκτρονικά, με χρήση της Φόρμας υποβολής εγγράφων.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

  1. Υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των στοιχείων με κεφαλαία γράμματα.

  2. Τα στοιχεία του/της συζύγου της παρ. 3, συμπληρώνονται μόνο εφόσον το επάγγελμα του/της συζύγου είναι στρατιωτικός.

  3. Ο αριθμός και οι ηλικίες των παιδιών που είναι εξαρτώμενα μέλη του δικαιούχου λαμβάνονται υπόψη στη μοριοδότηση, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος δεν επιθυμεί να παραθερίσει το σύνολο των τέκνων του ή αυτά δεν έχουν δικαίωμα λόγω ηλικίας.

 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με την αίτηση να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου) από το οποίο αποδεικνύεται η γονική κατάσταση και τα στοιχεία των μελών οικογενείας του αιτούντα.

  2. Για όσους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, ως εξής:

α. Διαζευγμένοι – σε Διάσταση Γονείς.

(1) Για τους έχοντες την επιμέλεια, το διαζευκτήριο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα φαίνεται η επιμέλεια των τέκνων.

(2) Για τους μη έχοντες την επιμέλεια, έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιμέλεια (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

β. Δικαιούχος με Μέλος Οικογένειας ΑΜΕΑ.

Βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας από πρωτοβάθμια Νομαρχιακή Επιτροπή (Κ.Ε.Π.Α.) ή ΑΣΥΕ..

  1. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό του δικαιούχου, κατόπιν αίτησης της ΕΑΑΣ ή του Αντιστοίχου Παραρτήματός της κατά τη διαδικασία ελέγχου της αίτησης, για τη δικαιολόγηση των στοιχείων αυτής, σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή διαφορετικών στοιχείων από αυτά στο αρχείο της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος