Θερινές Παιδικές Κατασκηνώσεις Έτους 2022 – 03 (CLIMS – όχι μόνο ΑΜΕΑ)

1. Σας γνωρίζουμε, ότι για την οικονομική επιδότηση αριθμού τέκνων για παραθερισμό σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις εσωτερικού και για συμμετοχή σε κατασκηνωτικά προγράμματα του εξωτερικού (μέσω του οργανισμού CLIMS), καθορίζονται τα παρακάτω:

α. Επιδοτούμενο Ποσό – Δικαιούχοι:

(1) Η επιλογή των τέκνων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν μοριοδότησης και η επιδότηση θα ανέλθει έως του ποσού των 350 € ανά τέκνο.

(2) Δικαίωμα συμμετοχής στη μοριοδότηση έχουν και τα τέκνα του εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν, να έχουν γεννηθεί από 01 Ιαν 2006 μέχρι και 14 Ιουν 2016. Για τα κατασκηνωτικά προγράμματα του Οργανισμού CLIMS ισχύουν τα όρια ηλικίας που καθορίζονται για το κάθε πρόγραμμα.

(β) Όσοι υποβάλουν αίτηση παραθερισμού να έχουν την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν για συμμετοχή και σε περίπτωση που δεν υφίσταται επιμέλεια, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Δήμο ή Αστυνομία).

(γ) Από τις διατιθέμενες θέσεις κάθε παραθεριστικής σειράς στο εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό διατίθενται το 6,7%. Μετά την τελική έγκριση του ΓΕΣ, θα κοινοποιηθούν οι καταστάσεις των δικαιούχων.

2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στo Παράρτημα Λάρισας ή απ’ ευθείας στα Κεντρικά της Ε.Α.Α.Σ., Χαριλάου Τρικούπη 18Α. αίτηση,  συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι τις 09 Ιουν 2022, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ.

3. Για λόγους ταχύτητας, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν παράλληλα τις αιτήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Γραμματεία της ΕΑΑΣ.στο eaasgrammateia@gmail.com.

4. Συντονιστικές Οδηγίες:

α. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση υπέρβασης του ποσού του εδαφίου 1α(1) ανωτέρω, η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται με μέριμνα των γονέων.

β. Οποιοδήποτε αίτημα για ακύρωση μετά την έκδοση της διαταγής με τους τελικούς δικαιούχους, να υποβάλλεται απευθείας στο ΓΕΣ/Δ3/2, τηλ. 210-655-3164, e-mail: gesdendhs2@army.gr προκειμένου να καλύπτεται η κενή θέση από επιλαχόντες.

γ. Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του παραθερισμού των τέκνων (περί τα μέσα Δεκ 22). Διαδικασία και απαραίτητα δικαιολογητικά θα γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο.

δ. Κλικ για λήψη εντύπου αίτησης

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος